Verejné obstarávanie

Spoločnosť Gedis Distribution, s.r.o. vypisuje verejné obstarávanie.

11.5.2020: Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zakázky.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predchádzajúce výzvy:


2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu

Predmetom zákazky je nákup softvérovej aplikácie na spracovanie lidarových dát, vrátane podpory tejto aplikácie, ktorá bude pozostávať z dvoch lidarov, štyroch mobilných telefónov a dvoch notebookov vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstarávanim predmetu zákazky. Detailné informácie k stiahnutiu.

Realizácia bude prebiehať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP Val v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.4.2016.

Hľadáte technologické riešenie pre váš projekt?
Radi vám poradíme