Software pre priemyselnú analýzu, ktorý zlepšuje výkonnosť aktív a procesov pomocou Process Digital Twin

Proficy CSense – kontinuálne, diskrétne a dávkové nástroje na riešenie problémov
Proficy CSense je softvérový framework používaný na priemyselné analýzy so schopnosťou získavať poznatky z historických údajov a rýchlo vyvíjať, testovať a používať jednoduché výpočty, prediktívne analýzy, ako aj optimalizačné a riadiace riešenia. Výkon je založený na Process Digital Twin. To umožňuje inžinierom predvídať a predchádzať problémom a optimalizovať procesy. Vďaka kombinácii strojového učenia a analýzy dát možno Proficy CSense použiť na vývoj digitálnych dvojčiat na výrobné prevádzky, siete a procesy. Kombinácia digital process twin a pokročilej analýzy pomôže zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje fabriky a znížiť variabilitu produktov.


Obr. 2: Vizuálne znázornenie údajov

Modul Proficy CSense Troubleshooter umožňuje rýchle odstraňovanie problémov nepretržitých, diskrétnych alebo dávkovo orientovaných procesov skúmaním výrobných dát z rôznych historických zdrojov dát. Dáta sú spracované a vizualizované tak ako je znázornené na obr. 2 (histogram s limitmi, diagram rozptýleného mraku, trendové čiary a štatistika procesov). Možno vytvoriť modely procesov založené na pravidlách a dátach. Poznatky získané z týchto modelov umožňujú odhadnúť prínos navrhovaných zmien procesov len niekoľkými kliknutiami.


Obr. 3: Rozhodovací strom na automatickú klasifikáciu dátových objektov

Obr. 3 zobrazuje stavebné bloky rozhodovacieho stromu s diagramom vplyvu a distribučnými cestami na automatickú klasifikáciu dátových objektov. S takto modelovaným systémom sa identifikujú príčiny odchýlok procesu, takže procesy sú korigované, aby produkovali konzistentný produkt s optimálnymi nákladmi.

Strojárstvo/StrojírenstvíGE Digital – YouTube